Centre for Mathematical Sciences

Impressum

Ersteller der Seiten

Dr. Frank Hofmaier external link
TU München, Zentrum Mathematik
Boltzmannstr. 3, Raum 03.08.058
85747 Garching
Tel.: +49-89-289-17902
hofmaierematma.tum.de

Ansprechpartner

Dekan:

Prof. Dr. Herbert Spohn external link
TU München, Zentrum Mathematik
Boltzmannstr. 3, Raum 03.12.053
85747 Garching
Tel. +49-89-289-17010
spohnematma.tum.de

Prodekan:

Prof. Dr. Gero Friesecke external link
TU München, Zentrum Mathematik
Boltzmannstr. 3, Raum 03.08.054
85747 Garching
Tel. +49-89-289-17905
gfematma.tum.de

Dekanat:

Lydia Weber external link
TU München, Zentrum Mathematik (DEK-MA)
Boltzmannstr. 3, Raum 00.10.044
85747 Garching
Tel. +49-89-289-175
dekanatematma.tum.de